Alberto-with-trio cropped

Cellist_trio

Emily McCabe, the cellist in trio with Alberto De Salas and Sarah Mankes.